Zajęcia dodatkowe

Przedszkole oferuje stałą opiekę psychologa i logopedy. Specjaliści są obecni każdego dnia w placówce i na co dzień współpracują z nauczycielami prowadzącymi grupę. Ponadto prowadzą zajęcia indywidualne z dziećmi.

Od czerwca 2018 r. po przeprowadzonych metodycznych warsztatach, przedszkole działa wg metody Nonviolent Comunication. Jest  to sposób porozumiewania się opracowany przez Marshalla Rosenberga, który dzięki skupieniu uwagi na pewnych aspektach komunikatu rozmówcy oraz własnego (mianowicie na uczuciach i potrzebach), a także specyficznym formom posługiwania się językiem, pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu w jakiejkolwiek formie, psychicznej lub fizycznej.

 

Przedszkole prowadzi:

 

·        Naukę matematyki metodą Willy’ego– jest to koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę za pomocą dwóch narzędzi jakimi są:

o   Świat Liczb Willy’ego

o   W Krainie Liczb

 

·        Warsztaty Teatralne – mają one na celu uruchomienie dziecięcej wyobraźni, świadomości ciała i ekspresji. Dzieci pracują z aktorką i przy pomocy pianina. Uczą się znalezienia w sobie odwagi do wyrażania emocji głosem, mową, śpiewaniem a także koordynacji ruchowej i samoświadomości. Zajęcia polegają na działaniu w grupie, a także indywidualnie. Dzieci uczą się radzenia sobie ze wstydem oraz wzajemnej akceptacji.

 

·        Zajęcia ogólnorozwojowe – są to zajęcia ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn.

 

·        Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – są to zajęcia zapobiegające wadom postawy u dzieci. Aby zapobiegać wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy  aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym.

 

·        Zajęcia plastyczne - Zajęcia plastyczne w przedszkolu wiążą się z rozwojem sprawności motorycznej i wrażliwości artystycznej dziecka. Zajęcia te kształcą wyobraźnię, zdolność myślenia i zaspokajają potrzebę aktywności artystycznej. Są skonstruowane tak by zaspokoić rozwój zgodnie ze zdolnościami motorycznymi każdego dziecka, bowiem trzyletni przedszkolak rysuje głównie linie pozbawione kształtu, zaś pięciolatek potrafi już odtwarzać szczegóły, takie jak np. wiszący liść na gałęzi.

 

·        Logorytmika  - jestto program (zbiór) ćwiczeń muzyczno-ruchowych, realizowanych w przedszkolu z dziećmi z zaburzeniami mowy, ściśle podporządkowanych terapii logopedycznej, zwłaszcza korekcji elementów fonicznych wypowiedzi w obu płaszczyznach: segmentalnej i suprasegmentalnej. Jest formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej oddziałującej na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej.

 

·        Zajęcia w bibliotece – zajęcia te prowadzone są w bibliotece we współpracy z Dyrektorem Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Nr 19 przy ul. Litewskiej – dzieci poznają świat książki.

 

 

O zajęciach dodatkowych takich jak wycieczki, teatrzyki, koncerty, imprezy okolicznościowe bądź spotkania z zaproszonymi gośćmi, Rodzice każdorazowo zostaną poinformowani w przedszkolu. Informacja o wydarzeniu umieszczona będzie na tablicy ogłoszeń. W razie pytań, proszę o kontakt: przedszkole@pw.edu.pl; bogumila.dziedzic@pw.edu.pl lub pod nr tel. 667 292 021.